Υποχρεώσεις Χρηστών Υπολογιστικών Συστημάτων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Αριθμός Απόφασης Γενικής Συνέλευσης 04/18-02-2013

1. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του (Password) στο Domain math.upatras.gr με την επιλογή μη προφανών λέξεων για Password.

2 .Το όνομα (username) και ο κωδικός πρόσβασης (Password), χορηγούνται στον Χρήστη από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών για αυστηρά προσωπική χρήση.   Παραχώρηση καθ' οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους απαγορεύεται.

3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης (Password) ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών ή την Γραμματεία του Τμήματος,  για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού.

4. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (Password) από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του Χρήστη, το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη στο Domain math.upatras, χωρίς καμιά προ-ειδοποίηση.

5. Ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες καλής λειτουργίας του Domain math.upatras.gr, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν κείμενο.

6. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων που αφορούν στην καλή χρήση, η πρόσβαση στο Domain math.upatras.gr τερματίζεται αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα επανα-σύνδεση.

7. Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών ή την Γραμματεία του Τμήματος για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του.

8. Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το Domain math.upatras.gr κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα Νομοθεσία και προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

9. Οτιδήποτε εισάγεται στο Δίκτυο από το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών (προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα) προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μόνο χρήση από τον Χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη η αναπαραγωγή, η διανομή, η μεταφορά, η έκδοση με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, οποιασδήποτε πληροφορίας τέτοιου είδους, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια του Πανεπιστημίου Πατρών ή του Τμήματος Μαθηματικών.

10. Ο Χρήστης απαγορεύεται να εισαγάγει στο Domain math.upatras.gr διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης που αφορά είτε τον ίδιο είτε οποιονδήποτε τρίτο,  χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Πατρών.

11. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα διαθέσει στο Domain math.upatras.gr η μέσω αυτού πληροφορίες, λογισμικό, ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση, έμμεση  η συνεπαγόμενη ζημία στο Τμήμα Μαθηματικών.

12. Ο Χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε οιανδήποτε είδους παρέμβαση στη λειτουργία του Δικτύου upatras που θα αποσκοπεί στην πρόκληση προβλημάτων λειτουργίας (Hacking).

13. O Χρήστης δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του Δικτύου upatras.gr, σύμφωνα με τους όρους καλής χρήσης.

14. Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε κακή χρήση που γίνεται στο λογαριασμό του. Κακή χρήση αποτελεί και κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του απόρρητου κωδικού πρόσβασης (Password) άλλου Χρήστη με οποιοδήποτε μέσο, επιτυχή η όχι. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια αποτελεί κακή χρήση είναι το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

15. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού (Υπολογιστές, Εκτυπωτές, κ.τ.λ.π) και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Τεχνικού Προσωπικού που διαχειρίζεται τον εξοπλισμό.

16. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον Η/Υ που χρησιμοποιεί άμεσα (τοπικά) ή έμμεσα (π.χ. μέσω δικτύου).

17. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τον οποίο χειρίζεται. Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε 

πρόβλημα οφείλει να ενημερώσει αμέσως το τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών, χωρίς να προβαίνει ο ίδιος σε οποιαδήποτε ενέργεια.

18. Η χρήση των εκτυπωτών του εργαστηρίου θα πρέπει να περιορίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του Τμήματος Μαθηματικών. Απαγορεύεται η χρήση των εκτυπωτών για υλικό άσχετο με το Τμήμα Μαθηματικών. Οι περιορισμοί στην ποσότητα εκτύπωσης καθορίζονται κάθε φορά από το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών.

19. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι :

  • Να συμπεριφέρνονται στο προσωπικό με σεβασμό.
  • Να μην φέρνουν φαγητά και ποτά στους χώρους του Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών.
  • Να μην καπνίζουν στους χώρους Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών.
  • Να σέβονται τον χώρο Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών, να μην κάνουν φασαρία.
  • Nα μην προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό καθ’ οιοδήποτε τρόπο.
  • Να μην αποσυνδέουν, αφαιρούν, ή τροποποιούν εξοπλισμό.

Επίσης οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν και τα παρακάτω:

 
Back

Login

Back

Cart

LCSA (c) 2013 - 2014 LCSA
 Desktop Έκδοση