Αναζήτηση:   

::- Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 -::

Αριθμός Απόφασης Γενικής Συνέλευσης 3/2019-2020

Οι χρήστες, μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, ερευνητές, συνεργάτες και διοικητικό προσωπικό έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την ασφάλεια, την καλή λειτουργία, την καθαριότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Οι υποχρεώσεις των χρηστών είναι οι κάτωθι: 1. Ο χρήστης υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του (password) στον τομέα math.upatras.gr.

2. Το όνομα (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται στον χρήστη από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών για αυστηρά προσωπική χρήση. Παραχώρηση καθ' οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους απαγορεύεται.

3. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση εγγράφως το Εργαστήριο για απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού.

4. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης από τρίτον με ή χωρίς την συναίνεση του χρήστη, το Εργαστήριο έχει δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στο math.upatras.gr, χωρίς καμιά προειδοποίηση.

5. Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες καλής λειτουργίας του math.upatras.gr, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν κείμενο.

6. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε εκ των όρων που αφορούν στην καλή χρήση, η πρόσβαση στο math.upatras.gr τερματίζεται αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα επανασύνδεση.

7. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τους υπευθύνους του Εργαστήριου για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του.

8. Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το math.upatras.gr κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

9. Οτιδήποτε εισάγεται στο Δίκτυο από το Εργαστήριο (προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα) προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μόνο χρήση από τον χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη η αναπαραγωγή, η διανομή, η μεταφορά, η έκδοση με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, οποιασδήποτε πληροφορίας τέτοιου είδους, εκτός εάν υπάρχει ειδική έγγραφη άδεια του Πανεπιστημίου Πατρών ή του Τμήματος Μαθηματικών.

10. Ο χρήστης απαγορεύεται να εισαγάγει στο math.upatras.gr διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης που αφορά είτε τον ίδιο είτε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Πατρών.

11. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα διαθέσει στο math.upatras.gr η μέσω αυτού πληροφορίες, λογισμικό, ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση, έμμεση ή συνεπαγόμενη ζημία στο Τμήμα Μαθηματικών.

12. Ο χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε οιανδήποτε είδους παρέμβαση στη λειτουργία του Δικτύου upatras που θα αποσκοπεί στην πρόκληση προβλημάτων λειτουργίας (hacking).

13. O χρήστης δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του Δικτύου upatras, σύμφωνα με τους όρους καλής χρήσης.

14. Ο χρήστης ευθύνεται για κάθε κακή χρήση που γίνεται στο λογαριασμό του. Κακή χρήση αποτελεί και κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του απόρρητου κωδικού πρόσβασης άλλου χρήστη με οποιοδήποτε μέσο, επιτυχή η όχι. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια αποτελεί κακή χρήση είναι το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

15. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.λ.π.) και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του τεχνικού προσωπικού που διαχειρίζεται τον εξοπλισμό.

16. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί άμεσα (τοπικά) ή έμμεσα (π.χ. μέσω δικτύου).

17. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού τον οποίο χειρίζεται. Σε περίπτωση που εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλει να ενημερώσει αμέσως το τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου, χωρίς να προβαίνει ο ίδιος σε οποιαδήποτε ενέργεια.

18. Η χρήση των εκτυπωτών του εργαστηρίου θα πρέπει να περιορίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του Τμήματος Μαθηματικών. Απαγορεύεται η χρήση των εκτυπωτών για υλικό άσχετο με το Τμήμα Μαθηματικών. Οι περιορισμοί στην ποσότητα εκτύπωσης καθορίζονται κάθε φορά από το Εργαστήριο.

19. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι :

  • Να συμπεριφέρνονται στο προσωπικό με σεβασμό.
  • Να μην φέρνουν φαγητά και ποτά στους χώρους του Εργαστηρίου.
  • Να μην καπνίζουν στους χώρους του Εργαστηρίου.
  • Να διατηρούν τους χώρους του Εργαστηρίου καθαρούς.
  • Να μην προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό καθ’ οιοδήποτε τρόπο.
  • Να μην αποσυνδέουν, αφαιρούν, ή τροποποιούν εξοπλισμό.